Скачать: Стратегичечкий план

 

2017 жылғы «28» тамыздағы

Қадағалаушы  кеңестің  №4

шешімімен   бекітілген

 

 

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігі Денсаулық сақтау басқармасының

«Облыстық қан орталығы» ШЖҚ МКҚ   СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАР

(мекеме атауы)

2017-2021 жылдар

(жоспарлы кезең)

 

 

Мазмұны

 

1-тарау. Кіріспе......................................................................................................................................

      1.1 Міндет.................................................................................................................................. .................

      1.2 Пайымдау.......................................................................... .................... ....................................................

      1.3 Этикалық қағидалар мен құндылықтар........................................................................................................

2-тарау. Ағымдағы жағдайға талдау   «Ұйым атауы»   .....................................

      2.1 Сыртқы орта факторларына  талдау  .........................................................................................................

      2.2 Тікелей орта факторларына талдау      ............................................................................

      2.3 Ішкі орта факторларына  талдау   ..................................................................................................

      2.4 SWOT-талдау............................................................................................................................................

      2.5 Қатерді басқару  талдау..................................................................................................................

 

3-тарау. Стратегиялық  бағыттар, Мақсат және  и мақсатты индикаторлар...............

 3.1. Стратегиялық бағыттар          1 (қаржылар) ........................................................................................

 3.2. Стратегиялық бағыттар          2 (клиенттер).........................................................................................

3.3. Стратегиялық бағыттар          3 (қызметкерді оқыту және дамыту)................................................

3.4. Стратегиялық бағыттар          4 (ішкі үрдіс)..................................................................

 

4- тарау. Қажетті   ресурстар  ......................................................................................................

 

 

 

  1 - тарау. Кіріспе.

 

           1.1.Міндеттер

          Қызметкерлердің кәсіби деңгейі, жаңа технологияларды қолдану, донор қаны мен оның құрамының  сапасы, қауіпсіздігі талаптарын сақтау арқылы медициналық ұйымдар мен түрғындар сенімін қамтамасыз ету.


          1.2.Пайымдаз

          Мекеменің донациядан бастап, өнімді тұтынушыға беруге дейінгі барлық кезеңде сапа мен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін халықаралық стандарттарға сай болуы.


          1.3. Этикалық қағидалар мен құндылықтар

           1)Бірінші дәретелі қауіпсіздік пен сапа маңыздылығи

           2)Жаңсатуға умтылу

           3)Жауапкершілік

           4)Алқалылық

           5)Серіктестік

               

2 -тарау. Ағымдағы жағдайға талдау   

            Батыс Қазақстан облысы әкімдігі Денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық қан орталығы» ШЖҚ МКҚ


2.1. Сыртқы орта факторларына  талдау
 

            Жедел медициналық көмектің тиімділігі, қорытындысы азаматтардың денсаулық көрсеткішінің жақсаруы                                  болып саналатын медицинаның түрлі бағыттарында жаңа технологияны енгізу қан қызметінің дамуымен де байланысты.

            БҚО-ның  трансфузиологиялық  қызметін ОҚО медициналық ұйымдардың 15 аудандық және 10 қалалық трансфузиология кабинеттері арқылы  ұсынады.

            Барлық өндірістік қызмет және медициналық ұйымдарды қан және оның құрамымен қамтамасыз ету облыстық қан орталығына жүктеледі.Трансфузиология кабинеттері  – трансфузиологиялық көмек көрсетілетін МҰ құрылымдық бөлімі болып саналады. Трансфузиология кабинеттерінің негізгі мақсаты мен міндеті – ауруларға трансфузиялық көмектің уақытында және сапалы ұйымдастырылуын қамтамасыз ету.

         Дамудың сыртқы негізгі факторы –медициналық ұйымдардың қажеттілігі негізінде қызметті жоспарлау.

          2016 жылы  донация саны 2015 жылдағы 15105 донациямен салыстырғанда 10010- ға дейін төмендеген. Облыстағы медициналық ұйымдардың қанға қажеттілігіне жүргізілген талдау негізінде алынған шынайы көрсеткіштер төмендеу себебі болып отыр.

         2016 жылы нәтижесінде сұранымсыз өнімнің салыстырмалы салмағы 64,4%-дан  31,3%-ға дейін төмендеген.        

Әр  МҰ-мен сұраным деңгейі талқыланып,  нақты қажеттілікті есепке алу негізінде Келісім жасалып, өнім шығыны қауіпі төмендетілді.

         Қабылданған Нормативті-құқылық актілермен халықаралық стандарттарға сай  трансфузиялық жұқпа маркерлеріне  донор қанын скрининг жасау жетілдірілді:  толық автоматтандырылған аналитикалық жабық түрдегі құралдарды қолдану арқылы донор қанын екікезеңді (ИФА+ПЦР) тестілеу енгізілді.

        БҚО бойынша трансфузия жұқпасына жүргізілген зерттеудің қамтылуы мен көлемі бойынша салыстырмалы мәлімет 2014-2016  жылдар аралығында донация жоспарының жалпы төмендеуіне байланысты төмендеді, соған орай зертханада жүргізілетін зерттеулер саны да азайды.           

 

          2.2. Тікелей орта факторларына талдау

         Қан және оның құрамын автоматты дайындау және өңдеуде заманауи ресурс үнемдейтін технологияларды қолдану көлемі артып келеді. Плазманы апппаратты әдіспен донациялау жалпы донация санынан 2016 жылдың қорытындысы бойынша 20% ( 2015 ж – 12%) –ды құрады.

         Тансфузионды терапияның иммунологиялық және  жұқпалық қауіпсіздігін арттыру үшін қан құрамын  вирусты инактивтендіру және лейкофильтрациялау әдісі қолданылады. 2016 жылы медициналық ұйымдарға берілген лейкофильтрленген эритроцитқұрамды трансфузиялық орта үлесі - 75,7% (75,6%  2015 жылы)-ды құрады, вирусты инактивтендіруден өткен қан құрамының көлемі жыл сайын ұлғайып келеді.

          Қан және оның құрамы донациясының көрсеткіштері:

 -қан донациясы -7195 (2015 ж - 12574);

 - жасуша (цитоферез) донациясы  – 560 (2015 ж -165), 2015 жылмен салыстырғанда  аппаратты  тромбоцитоферез емдеу шарасы  3,4 рет артты;

-плазма донациясы  – барлығы  – 2324 (в 2015г – 2366), сонымен бірге жалаң дискретті – 342 ( 2015ж -522), қос дискретті  – 0 ( 2015 ж -88).

-аппаратты плазмаферез -1982 ( 2015 ж -1756).

         Облыстық және аудандық деңгейде қан құрамының шығыны барлық көрсеткіштер бойынша тұрақты азаюды жалғастыруда:

-2016 жылы ОҚО есептен шығарылған лейкофильтрлі эритроцитарлық жүзінділер  -3,5%,  экспедициядан түскеннен ( 2015 ж -3,4%,   2014 ж -  3,2%), аудандық МҰ – дан -  4,3% (  2015 ж -13,1%,  2014 ж -39,9%);

-эритроцитарлы жүзінділер  – ОҚО -1,8% ( 2015 ж -21,1%,  2014 ж - 4,2%); аудандық МҰ – дан - 44,6% (  2015 ж -54,0%,  2014 ж - 33,7%);

-эритроцитарлы салмақ  – ОҚО – 48,4% ( 2015 ж -100%,  2014 ж -74,5%),  аудандық  МҰ-дан -  9,8% (  2015 ж - 0%,   2014 ж  - 4,9%).

           2016 жыл қорытындысы бойынша ГОБМП жоспары донация санына байланысты 100% орындалды.

            2016 жылы барлық айналым саны – 12372 ( 2015 ж  -17748),  қан және оның құрамын донациялауға дейін бөлінгені - 2275 ( 2015жылы - 2648) соның ішінде:

ЕДИЦ мәліметі бойынша - 465 ( 2015 ж - 678);

- алғашқы зертханалық тексеру нәтижесі бойынша - 811 (2015 ж  - 856);

- қабылдаудағы дәрігермен  – 932 ( 2015 ж – 1004);

- өздігінен бас тарту себебімен  - 8 ( 2015 ж – 21);

- басқалай себептермен – 59 ( 2015 ж – 89).

           Облыс бойынша өтеусіз және ерікті донация үлесі  100%-ды құрайды.

 

  2.3. Ішкі орта факторларына талдау

          Донор қанын және қан құрамын бақылауды ұйымдастыру қан және оның құрамын дайындау, сақтау кезеңінде зертханалық зерттеуді жүргізуге негізделген. 2016 жылы өнім сапасын бақылаудың міндетті зерттелуін орындау мақсатында VIII факторды анықтау және гемолизді зерттеу үшін аппараттар сатып алынды. 

          2013 жылдан бастап жұқпаны диагностикалау зертханасы RIGAS (Ұлыбритания) бағдарламасы бойынша В және С гепатитіне, АИТВ-ға жүргізілген зерттеу сапасын сырттай бағалауға табысты қатысып келеді, 2014-2016 жылдарға сертификаттар алынды.  

           2016 жылы дәрігерлердің санатталу деңгейі артып,  65,0%- ды құрады,   ал 2015 жылы - 63,2% болған.    

           Орта медициналық қызметкерлердің санатталу деңгейі өсіп,  84,9% - ды құрады, ал 2015 жылы  - 84,0% болған.

           Кәсіби деңгейлерін арттыру мақсатында ОҚО қызметкерлері республикалық және облыстық деңгейдегі  Алматы, Астана, Атырау, Орал қалаларында трансфузиология, жұқпалы аурулардың алдын алу мәселелері бойынша өткізілген семинарларда оқытудан  өтті.

          Зертханалардың халықаралық аккредитациясына дайындық мақсатында мамандар Астана қаласындағы Ұлттық аккредитациялау орталығы базасында оқыту курсына қатысты. 

          Облыстық қан орталығындағы  бекітілген оқу-тренинг орталығының жұмыс жоспарына сай 2016 жылы 108 сағат көлемінде «Қан қызметінің көкейтесті мәселелері» тақырыбында курс өткізілді. Курс жоспарына 23 тақырыптық бөлім кірістірілген. Курста трансфузиология мәселелерінен басқа да донор қаны мен оның құрамын дайындау және өңдеу  кезеңіне  заманауи технологияларды енгізу, жұқпаны тестілеуден өткізудің жаңа зертханалық әдістері – ИФА және ПЦР әдістерінің үлгілері  мәселелеріне сағат бөлінген.

           2016 жылы оқу-тренинг орталығы базасында барлығы 59 медициналық қызметкер курстық бағдарлама бойынша оқудан өтті, оның  ішінде – 3 дәрігер, 39 медбике, 17 зертханашы бар.  2 аудан базасында көшпелі оқыту семинары өткізілді: Бөрлі ЦРБ 25 және Зеленов ЦРБ 21 медициналық қызметкер қатыстырылды.

          ОҚО-нда бекітілген жоспар бойынша қызметкерлер үшін ішкі семинарлар және тақырыптық сабақтар жүйелі өткізіледі, 2016 жылы барлығы 43 семинар, сабақ өткізілді.

 

2.4 SWOT-талдау.          Ағымдағы жағдайға талдау

 (сыртқы және ішкі  факторлар)

 

Көрсеткіш

Күшті жақтар

Әлсіз жақтары

Донорлар, клиенттер

1.Қан және оның құрамы өнімдеріне қажеттілік

2. Білікті мамандардың болуы

1.Донор қозғалысының төмендеуі

2. Ақылы кеңестік қызметтерге сұраныстың төмендеуі

 

Үрдістер

1.Диагностикалық сараптама қорытындысын жедел ұсыну

2.Жоғары техникалық жабдықтарды қолдану

1.Адами факторлар

2.Жабдықтың тозуы

Оқыту және дамыту

1.Өнім өндірісі және сараптаудың инновациялық әдістерін меңгеру

2.Қызметкердің кәсібилігі

3.Өзара алмасымдылық

1.Тар бейінді өндіріс

 

Қаржылар

1.Қаржының тұрақты болуы

1. Медицицналық қызметтер бағасының төмендігі

 

Мүмкіндіктер

Қауіп-қатерлер

Донорлар, клиенттер

1.Тұрақты донорлардың болуы

1.Донация деңгейінің төмендеуі

 

Үрдістер

1.Өндірістің ең жоғары технологияларын енгізу

2.Өндірісті халықаралық стандартқа сай келтіру

1.Жеке зертханалар есебінен жаңа бәсекелестердің пайда болуы

Оқыту және дамыту

1.Трансфузиология мәселелері бойынша ғылыми орталықтармен серіктестік

1.Жас мамандандырылған кадрлердің жетіспеуі 2.Мамандандырылған дәрігерлердің зейнеткерлік жасы

Қаржылар

1.Мемлекеттік бюджеттен тұрақты және мерзімді қаржыландыру

1.Шығыс материалдары мен жабдықты жеткізуші бағасының өсуі

 

2.5. Қатерді  басқаруды талдау        

                                                                                                     

Мүмкіндік қатердің атауы

Аталған қатер ықпал етуші мақсат

Қатерді басқару бойынша шара қолданбау зардаптары

Қатерді басқару бойынша жоспарланған шаралар

Қатерді басқару бойынша шаралардың орындалуы

Орындалмау себептері

1

2

3

4

5

6

Сыртқы қатер

1.Донор қозғалысының құлдырауы

 

 

Донацияның жоспарлы көрсеткішінің төмендеуі

Қан және оның құрамдық қорының азаюы

Тұрақты донорлар санының артуы және донорлықты насихаттауды жандандыру

 

 

2.МҰ қан және оның құрамына қажеттіліктің азаюы

Жоспарлы қан өнімі өндірісінің төмендеуі

Штат қысқаруы

Жоспарды мерзімді түзету,
қан өнімінің түрлерін шығару.

 

 

3.Тар бейінді өндіріс

Қан өнімі өндірісінің жоспарын орындау

Қан өнімі өндірісінің азаюы және құлдырауы

Көрсеткіштердің өзгеру динамикасын, қан өнімі қорларын сақтау номенклатурасының өзгеруін  жүйелі бағалау

 

 

Ішкі қатер

1.Зейнеткерлік кадр құрамы

Донация жоспарын орындаудағы олқылық

 

Еңбек және өнімділіктің төмендеуі

                  Кадр құрамының жаңаруы

 

 

2.Жабдықтың тозуы

Донация жоспарын орындаудағы

олқылық

Қан өнімі өндірісі сапасының төмендеуі

Мерзімді сатып алу, жабдықтарды жөндеу

 

 

 

3.Стратегиялық бағыттар, мақсаттар және мақсатты индикаторлар

 

1 - стратегиялық бағыт  (қаржылар)

 

Мақсат 1.1. Медициналық қызмет табыстылығын арттыру

 

Мақсатты индикатор атауы

Өлшем бірлік

Дереккөз

Жауаптылар

Ағымдағы жыл факт-і

Жоспар(жылдар)

1-жыл

2-жыл

3-жыл

4-жыл

5-жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Мақсаттық индикаторлар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Халыққа көрсетілетін қызмет тізімін кеңейту

мың.тг.

Қаржылық есеп

Қаржы жөніндегі директор орынбасары

5000,0

5000,0

6000,0

6000,0

7000,0

7000,0

Міндеттер

 

Нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Қосымша бюджеттен тыс қаржының тартылуы

 

мың.тг.

Қаржылық есеп

Қаржы жөніндегі директор орынбасары

5000,0

5000,0

6000,0

6000,0

7000,0

7000,0

               

2- стратегиялық бағыттар (донорлар, клиенттер)

 

Мақсат 2.1. МҰ қан өніміне қажеттіліктерін қамтамасыз ету

 

 

Мақсатты индикатор атауы

Өлшем бірлік

Дереккөз

Жауаптылар

Ағымдағы жыл факт-і

Жоспар (жылдар)

1-жыл

2-жыл

3-жыл

4-жыл

5-жыд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Мақсаттық индикаторлар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Донация санын реттеу

донация

Жылдық есеп

Директор орынбасары

10010

10010

10010

10010

10010

10010

Міндеттер

 

Нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Донация саны

       донация

Жылдық есеп

Директор орынбасары

10010

10010

10010

10010

10010

10010

 

Мақсат 2.2. Абсолюттік өнімді басқару

 

Мақсатты индикатор атауы

Өлшем бірлік

Дереккөз

Жауаптылар

Ағымдағы жыл факт-і

Жоспар (жылдар)

1-жыл

2-жыл

3-жыл

4-жыл

5-жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Мақсаттық индикаторлар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Донацияға дейін АЛТ деңгейіне тестілеу

донор

есеп

Директор орынбасары

10060

10060

10010

10010

10010

10010

2

Өнімсіз шығу компанияларын қысқарту

шығу

есеп

Директор орынбасары

75

75

60

60

50

50

Міндеттер

 

Нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

АЛТ-ға сараптама

донор

есеп

Директор орынбасары

850

10010

10010

10010

10010

10010

2

Шығу донациялары

донор

есеп

Директор орынбасары

2600

2600

2400

2200

2000

1800

 

3  - стратегиялық бағыт  (қызметкерді оқыту және дамыту)

 

Мақсат 3.1. Кадр ресурстарының дамуы, мамандарды оқыту және дайындау

 

Мақсатты индикатор атауы

Өлшем бірлік

Дереккөз

Жауаптыл

Ағымдағы жыл факт-і

Жоспар (жылдар)

1-жыл

2-жыл

3-жыл

4-жыл

5-жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Мақсаттық индикаторлар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Жоғары білікті трансфузиология мамандарын дайындау

адам

куәлік

Директор орынбасары

2

2

3

3

4

4

2

Жоғары білікті сапа менеджменті  мамандарын дайындау

адам

куәлік

Директор орынбасары

4

4

2

2

2

2

Міндеттер

 

Нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

    

Біліктілігін арттырған мамандар санының артуы

 

адам

куәлік

Директор орынбасары

4

4

4

4

5

5

2

Сапа менеджменті мамандары санының артуы

адам

куәлік

Директор орынбасары

0

0

2

2

2

2

 

4 - стратегиялық бағыт  (ішкі үрдістер)

 

Мақсат 4.1. Заманауи ресурс үнемдеу технологиясын енгізу.

 

Мақсатты индикатор атауы

Өлшем бірлігі

Дереккөз

Жауаптылар

Ағымдағы жыл факт-і

Жоспар (жылдар)

1-жыл

2-жыл

3-жыл

4-жыл

5-жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Мақсаттық индикаторлар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Өтеусіз донорлық

салыст.

салмақ

есеп

Директор орынбасары

100

100

100

100

100

100

2

Жалпы плазмаферезден аппараттық  плазмаферез

салыст.

салмақ

есеп

Директор орынбасары

85

85

87

89

90

93

Міндеттер

 

Нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Өтеусіз донорлықты белсенді насихаттау

адам

есеп

Директор орынбасары

100

100

100

100

100

100

2

Жабдықтардың үздіксіз жұмысын және шығыс материалдарының жеткізілімін қамтамасыз ету

салыст.

салмақ

есеп

Директор орынбасары

85

85

87

89

90

93

 

 

Мақсат 4.2. Қан өнімдерінің иммунологиялық және  инфекциялық қауіпсіздігі

 

Мақсаттық индикаторлар атауы

Өлшем бірліктер

Дереккөздер

Жауаптылар

Ағымдағы жыл факт-і

Жоспар (жылдар)

1-жыл

2-жыл

3-жыл

4-жыл

5-жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Мақсаттық индикаторлар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Вирусинактивтен-дірілген тромбоцит концентратын дайындау

салыст.

салмақ

есеп

 Директор орынбасары

100

100

100

100

100

100

2

Жабық түрдегі автоматтандырылған анализаторда екі кезеңдік тәсіл арқылы барлық қан үлгілеріне  сараптама жасау

салыст.

салмақ

есеп

Директор орынбасары

100

100

100

100

100

100

Міндеттер

 

Нәтиже көрсеткіштері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

МҰ вирусинактивтен-дірілген тромбоцит концентратын беру

салыст.

салмақ

есеп

Директор орынбасары

100

100

100

100

100

100

2

Жабық түрдегі автоматтандырылған анализаторда екі кезеңдік тәсіл арқылы трансфузиялық жұқпа маркерлеріне сараптама жасау

салыст.

салмақ

есеп

Директор орынбасары

100

100

100

100

100

100

                         

 

 

4.Ресурстар

 

Ресурстар

Өлшем бірліктер

Ағымдағы жыл факт-і

Жоспар (жылдар)

жыл

2-жыл

3-жыл

4-жыл

5-жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

Қаржылық барлығы, соның ішінде:

мың.тг.

1329818

1329818

1363518

1373518

1373518

1383518

Мақсат 1.1 Ұйымның стратегиялық жоспарының жүзеге асырылуы

БП 005011

мың.тг.

633150

633150

650000

655000

655000

660000

БП  005015

мың.тг

31759

31759

31759

31759

31759

31759

Қорытынды:

мың.тг.

664909

664909

681759

686759

686759

691759

2

 

Адамдық, соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Мақсат 1.2.Адамдық ресурстар

БП005 «Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қан және оның құрамы, препараттар өндірісі»

бірл.

209,75

209,75

209,75

209,75

209,75

209,75

Қорытынды:

бірл.

209,75

209,75

209,75

209,75

209,75

209,75

3

 

Материалды – техникалық  барлығы, соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

Мақсат 1.3.Материалды-техникалық ресуртар

БП005015

 

 

 

 

 

 

 

-компьютерлік техника

мың.тг

1745,0

1745,0

1745,0

1745,0

1745,0

1745,0

-автотранспорт

мың.тг

5500,0

5500,0

0

0

0

0

Қорытынды:

мың.тг

7245

7245

1745

1745

1745

1745

 

 

 

БҚО әкімдігі ДСБ «Облыстық қан орталығы» ШЖҚ МКҚ директоры                                                              К. Калиев